COVID-19: Gofalu am eich iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl genedigaeth

Page last updated: 07/05/2020 at 15:05 | Ar gael yn Saesneg (available in English)

 

Wrth reswm, mae’r cyfnod yma’n anodd ac yn achosi straen i lawer o bobl. Ac fe allai fod yn arbennig o anodd os ydych yn feichiog neu wedi cael babi’n ddiweddar.

Dyma pam ei fod yn bwysig i chi ofalu amdanoch chi’ch hun a defnyddio’r gwasanaethau cymorth os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich iechyd chi neu iechyd eich babi.

Mae gwasanaethau’n dal i redeg ac yn dal i allu gweld teuluoedd.

Er mwyn eich helpu chi i wneud hyn, rydyn ni wedi creu’r canllawiau canlynol sydd wedi’u rhannu’n ddwy adran:

  1. Awgrymiadau iechyd a llesiant meddyliol i fenywod beichiog neu fenywod sydd wedi geni babi’n ddiweddar

  2. Arweiniad os ydych yn poeni bod gennych chi neu rywun agos atoch chi broblem iechyd meddwl amenedigol

 


Awgrymiadau iechyd a llesiant meddyliol i fenywod sy’n feichiog neu sydd wedi geni babi’n ddiweddar

Drawing of a heavily pregnant woman taking a walk in the park while holding her baby bump

1) CEISIWCH GAEL TREFN, LLE BO’N BOSIBL

Gall trefn syml a hyblyg sy’n gallu rhoi rhywfaint o strwythur a sicrwydd helpu i gynnal neu wella hwyliau. Gallai hyn gynnwys ysgrifennu amserlen ddyddiol a’i rhoi yn rhywle lle gallwch gyfeirio ati’n hawdd. Wrth gwrs, os oes gennych blant neu fabi, gallwch lunio’ch amserlen o gwmpas unrhyw drefn sydd gennych ar eu cyfer nhw.

Er mwyn helpu i lenwi eich amserlen, yn gyntaf gallwch wneud rhestr o weithgareddau meddyliol, corfforol a chymdeithasol i chi ddewis o’u plith (gweler awgrymiadau a syniadau gwych isod). Yna, os yw’n bosibl, ychwanegwch amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn at bob diwrnod. Gallai hyn fod yn fuddiol iawn i oedolion, i blant ac i fabis.

Fodd bynnag, os nad oes trefn bendant i’ch diwrnod, peidiwch â phoeni na theimlo’n euog. Os oes gennych fabi neu blant, gall glynu at drefn fod yn anodd. Ac weithiau, ychydig o hyblygrwydd yw’r peth gorau i bawb ac mae gan hynny ei fanteision ei hun.

Awgrymiadau gwych ar gyfer gweithgareddau meddyliol, corfforol a chymdeithasol
   1. Cadwch y gweithgareddau’n fyr ac yn syml.
   2. Beth am bennu nodau realistig i chi’ch hun ar gyfer pob gweithgaredd, h.y. peidiwch â gwthio’ch hun gormod.
   3. Ceisiwch wneud amrywiaeth o bethau rydych fel arfer yn mwynhau eu gwneud gartref a phethau newydd yr hoffech roi cynnig arnyn nhw. Gallwch goginio rhywbeth gwahanol neu wneud llun neu gerdyn – rhowch gynnig arni, hyd yn oed am funud neu ddau.
   4. Neilltuwch amser (waeth pa mor fyr) i ymlacio. Gallai hyn gynnwys ‘gwneud dim byd’, sy’n iawn, neu wneud rhywbeth sy’n eich ymlacio.
   5. Cysylltwch â theulu a ffrindiau. Mae cysylltu â phobl eraill fel arfer yn dda i ni.
   6. Meddyliwch am drefnu pryd byddwch yn gwneud gweithgareddau penodol. Drwy wneud hyn, rydych yn fwy tebygol wneud gweithgaredd, a byddwch yn edrych ymlaen at wneud pob un ohonyn nhw hefyd.
   7. Os ydych yn cael cefnogaeth gan rywun arall yn eich cartref, gofynnwch iddyn nhw gynllunio eich gweithgareddau gyda chi. Os yw’n helpu i wneud i chi deimlo’n well, gofynnwch iddyn nhw gymryd rhan yn eich gweithgareddau gyda chi.
   8. Os oes gennych fabi neu blant, efallai y gallen nhw gymryd rhan mewn rhai o’r gweithgareddau sy’n gwneud i chi deimlo’n dda, ee dawnsio i gerddoriaeth gyda’ch babi.
Syniadau ar gyfer gweithgareddau meddyliol, corfforol a chymdeithasol:

Meddyliol

  • Beth am greu cynllun llesiant neu ysgrifennu mewn dyddiadur bob dydd. Gallwch ddod o hyd i awgrymiadau ar sut i wneud hyn yn y Dyddiadur Mamolaeth.
  • Tynnwch luniau o’ch bol neu eich babi bob wythnos. Gwnewch nodyn o’r newidiadau.
  • Darllenwch i chi’ch hun neu i’ch babi.
  • Canwch i’ch babi.
  • Lluniwch stori i’ch babi. Gallwch wneud hynny gyda phartner neu blentyn arall.
  • Gwnewch lun o’ch babi neu rywbeth yn eich cartref.
  • Gwrandewch ar gerddoriaeth rydych yn ei mwynhau.

Corfforol

  • Os yw’n bosibl, daliwch ati i wneud pethau y byddwch yn mwynhau eu gwneud fel arfer.
  • Ewch am dro yn lleol.
  • Tylinwch chi’ch hun neu eich babi.
  • Beth am gael bath ar eich pen eich hun neu gyda’ch babi.
  • Gwnewch ymarfer corff bob dydd, dan do neu yn yr awyr agored (mae llawer o ddosbarthiadau ar-lein ar gael nawr).
  • Ewch am dro hirach i rywle newydd unwaith yr wythnos.
  • Os oes gennych le y tu allan, beth am arddio neu drin eich planhigion tŷ.

Cymdeithasol

  • Ffoniwch neu roi galwad fideo i berthynas neu ffrind. Siaradwch am rywbeth rydych chi wedi’i wneud, rhannwch lun ohonoch chi neu eich babi neu unrhyw beth arall!
  • Trefnwch weithgaredd o bell gyda rhywun, ee ysgrifennu yn eich dyddiadur mamolaeth gyda ffrind.
  • Anfonwch neges gan eich babi, hyd yn oed os nad yw wedi’i eni eto. Meddyliwch beth hoffai eich babi ei ddweud wrth rywun ac efallai ychwanegu llun hefyd.
  • A oes grŵp ar gyfer menywod beichiog neu famau newydd y gallwch ymuno ag ef? Mae llawer ohonyn nhw nawr yn cynnig gweithgareddau fel cerddoriaeth, canu, ioga a sesiynau ymarfer corff ar-lein.
  • Gwnewch rywbeth caredig i rywun, fel anfon cerdyn pen-blwydd, mynd i siopa ar ran cymydog hŷn neu roi cyfarchiad yn eich ffenestr. Mae’r math yma o weithred fel arfer yn gwneud i ni deimlo’n dda, gyda neu heb dderbyn diolch!

Cofiwch, os bydd eich trefniadau ar gyfer gweithgaredd neu hyd yn oed eich diwrnod cyfan yn gorfod newid neu ddim yn dilyn y drefn, peidiwch â phoeni. Ceisiwch fod yn hyblyg a byddwch yn garedig â chi’ch hun.


Drawing of a woman laying in bed awake2) MEDDWL A CHORFF IACH

Ar hyn o bryd, mae llawer ohonom yn poeni ac yn teimlo’n drist am yr hyn sy’n mynd ymlaen yn y byd. Er mwyn helpu i reoli a lleihau unrhyw hwyliau isel neu orbryder, efallai bydd y canlynol yn ddefnyddiol i chi:

1. Ceisiwch ddarganfod y meddyliau penodol sy’n gwneud i chi deimlo’n isel. Ceisiwch ganfod beth sy’n mynd trwy eich meddwl pan fyddwch yn teimlo’n bryderus neu’n drist.

2. Gwiriwch a yw’r meddyliau hyn yn gywir, yn dosturiol ac yn iach i chi.

3. Os nad ydyn nhw, ceisiwch eu disodli gan feddyliau mwy cywir, iach a thosturiol.

4. Ceisiwch atgoffa eich hun i wneud hyn pan fyddwch yn sylweddoli eich bod yn cael y meddyliau hyn.

Be kind to yourself
Strategaeth dda arall yw ystyried beth fyddech chi’n ei ddweud wrth ffrind da sy’n hel meddyliau yn yr un ffordd. Rydyn ni’n dueddol o fod yn galetach ar ein hunain nag y byddwn wrth siarad gyda’n ffrindiau.

Hefyd, gallech roi cynnig ar therapi syml am ddim ar-lein ar gyfer mamau neu ymwybyddiaeth ofalgar i helpu i wella eich llesiant meddyliol. Yn aml, nid yw’n bosibl newid neu gael gwared â meddyliau negyddol yn llwyr. Ond, gallwch ddysgu ffyrdd o fyw gyda’r meddyliau hyn, neu eu gwanhau rhywfaint, heb ymateb iddyn nhw.

Hefyd, cofiwch atgoffa chi’ch hun nad ydych ar eich pen eich hun. Bydd y rhan fwyaf o fenywod beichiog a mamau newydd yn hel meddyliau fel hyn ar hyn o bryd. Mae hynny oherwydd ei bod yn debygol bod cynlluniau pawb ar gyfer eu beichiogrwydd, eu genedigaeth, a’r dyddiau cynnar gyda’u babis wedi newid mewn rhyw ffordd oherwydd pandemig y coronafeirws.

Yn olaf, efallai bod sgil effeithiau da o ganlyniad i’r amser anarferol hwn. Os felly, mwynhewch nhw a’u gwerthfawrogi. Ond, os ydych yn meddwl nad oes pethau cadarnhaol, peidiwch â phoeni. Byddwch mor garedig ag y gallwch â chi’ch hun.

Darllenwch ragor o awgrymiadau ar sut i ddelio â gorbryder a hwyliau isel

Gall camau bach wneud gwahaniaeth mawr

Os ydych yn teimlo’n orbryderus a / neu os yw’ch hwyliau’n isel, gall hyn eich llethu weithiau. Fodd bynnag, os ydych chi’n gwybod am rywbeth y gallwch ei wneud i leddfu’r teimladau hyn rhywfaint, yn aml fe all eich helpu i oddef pethau yn well.

Felly, ceisiwch feddwl am bethau realistig y gallwch eu newid neu eu gwneud i boeni llai neu i deimlo’n hapusach. Os oes angen cymorth arnoch i wneud hyn, gofynnwch am help llaw gan rywun sy’n byw gyda chi, gan berson y gallwch gysylltu â nhw, neu gan fudiad sy’n gallu cynnig cymorth.

Os ydych yn ceisio newid neu wneud rhywbeth ond yn meddwl ei fod yn rhy anodd, peidiwch â phoeni. Yn syml, symudwch ymlaen i’r peth nesaf sydd ar eich rhestr a rhoi cynnig ar hwnnw yn lle. Bydd unrhyw beth y byddwch yn ei gyflawni, waeth pa mor fach y bydd yn ymddangos, yn werth yr ymdrech.

Ceisiwch ofalu am eich iechyd corfforol er mwyn rhoi hwb i’ch iechyd meddwl
Dyma rywfaint o ffyrdd y gall menywod beichiog a mamau newydd wella eu hiechyd cyffredinol i helpu i wella eu hiechyd meddyliol:


Drawing of a baby, infant and toddler smiling and holding their arms out3) TREULIO AMSER GYDA’CH BABI

Chi yw’r peth pwysicaf sydd ei angen ar eich babi. Mae’n ffaith wyddonol mai eich wyneb yw’r peth mwyaf diddorol yn y byd i’ch babi. Hefyd, bydd eich babi’n dysgu’n gyflymach yn ystod y blynyddoedd cyntaf nag yn ystod unrhyw amser arall yn ei fywyd. A hyd yn oed yn ystod eich beichiogrwydd, mae eich babi’n gallu synhwyro a dysgu o’r hyn sy’n digwydd yn y byd a sut rydych chi’n teimlo.

Felly, mae treulio amser gyda’ch babi a’i gynnwys yn eich gweithgareddau bob dydd yn ddigon ar hyn o bryd. Nid oes angen i chi boeni os na allwch fynd allan llawer, os nad ydych yn teimlo fel mynd allan llawer, neu os na allwch gwrdd ag eraill.

Hefyd, mae’n bwysig cofio cymryd seibiant a bod yn garedig â chi’ch hun. Bydd hynny’n fuddiol i’ch babi yn y pen draw.

Os ydych yn byw gyda phartner, gall yr amser hwn fod yn gyfle arbennig iddyn nhw adeiladu perthynas gyda’ch babi, a fydd yn bwysig i’r ddau ohonynt am weddill eu hoes. Dyma rywbeth y gallwch ei wneud gyda’ch gilydd, ac fe all eich partner fwynhau amser un-i-un gyda’r babi hefyd. Awgrymiadau i dadau ynghylch sut i fondio gyda’ch babi

Os oes gennych blant eraill, efallai byddai’n ddefnyddiol iddyn nhw gymryd rhan yn y gweithgareddau rydych chi’n eu gwneud hefyd, os yw’n bosibl gwneud hynny.

Gwyliwch ddatblygiad gwych eich babi a’i annog
Gallwch gael mynediad at wybodaeth ddefnyddiol am ddatblygiad eich babi yn ystod ac ar ôl beichiogrwydd drwy amrywiaeth o adnoddau gan gynnwys yr enghreifftiau canlynol:


Drawing of a woman sat at a laptop looking confused4) CANOLBWYNTIWCH AR WYBODAETH Y GALLWCH YMDDIRIED YNDDI HEB ORLWYTHO EICH HUN

Ar hyn o bryd, efallai eich bod yn cael llawer o wybodaeth am COVID-19 a materion cysylltiedig drwy straeon newyddion a’r cyfryngau cymdeithasol. O ganlyniad, efallai byddwch yn teimlo bod popeth yn eich llethu, ac mae’n bosib bod yr wybodaeth ychwanegol yma’n achosi i chi boeni fwy ac yn eich gwneud yn fwy pryderus.

I helpu gyda’r broblem yma, ceisiwch ond cael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi a’ch teulu i wybodaeth beth sy’n digwydd. Fe allai hyn gynnwys gosod amseroedd penodol i fynd ar-lein i chwilio am wybodaeth, neu ond gwylio rhaglenni newyddion penodol.

Hefyd, chwiliwch am wybodaeth o ffynonellau y gallwch chi ddibynnu arnyn nhw. Er mwyn eich helpu chi i wneud hyn, rydyn ni wedi darparu’r dolenni canlynol:

Magu Plant a COVID-19
Ymdopi â babi sy’n crio yn ystod COVID-19
Cymorth i dadau a phartneriaid yn ystod COVID-19
Trais domestig yn ystod COVID-19
Cyngor llywodraeth y DU yw nid oes rhaid i chi ynysu gartref os ydych angen dianc trais domestig.

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi cynhyrchu arweiniad ar gyfer pobl sydd mewn perthnasoedd treisgar ac sy’n aros gartref yn ystod pandemig y coronafeirws.

Gall Women’s Aid (ledled y DU) a llinell gymorth Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru (0808 80 10 800) gynnig cymorth i ddioddefwyr camdriniaeth neu drais.

Ac mae Respect yn darparu llinell gymorth (0808 8024040) i helpu dynion a menywod i stopio brifo’r rhai maen nhw’n eu caru.

Bwydo ar y fron yn ystod COVID-19

Drawing of a health care professional wearing a mask and holding a sign that says, "We are still here for you"

5) MAE’N IAWN I OFYN AM GYMORTH A CHEFNOGAETH

Mae adegau ym mywyd pob un ohonom ni lle rydyn ni angen cymorth a chefnogaeth gan bobl eraill. Os oes angen cymorth arnoch chi gyda’ch iechyd meddwl nawr, peidiwch â phoeni na bod ofn gofyn am y cymorth hwnnw a manteisio arno.

Siaradwch â’ch partner, aelod o’ch teulu neu ffrind (neu fudiad cymorth, gweler isod) am sut rydych chi’n teimlo er mwyn cael cymorth ganddynt. Bydd bob amser cyfle yn y dyfodol i chi dalu’n ôl am y caredigrwydd hwnnw.

Cofiwch fod gweithwyr iechyd proffesiynol a mudiadau cymorth gwirfoddol dal ar gael i chi  (gweler isod). Maen nhw eisiau i chi gysylltu â nhw os oes angen eu cymorth arnoch chi.

Efallai eich bod yn ynysu’n gorfforol, ond nid ydych ar eich pen eich hun.


Arweiniad os ydych yn poeni eich bod chi neu rywun agos atoch chi’n dioddef o broblem iechyd meddwl amenedigol

Drawing of two mums holding each other and a small baby

Mae problemau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd neu ar ôl geni babi’n gyffredin. Mae gan rai menywod gyflwr iechyd meddwl blaenorol a gall beichiogrwydd neu gael babi ei waethygu. I eraill, efallai dyma eu profiad cyntaf o broblem iechyd meddwl.

Beth bynnag yw eich sefyllfa chi, cofiwch fod gweithwyr iechyd proffesiynol fel meddygon teulu, bydwragedd, ymwelwyr iechyd a gwasanaethau iechyd meddwl ar gael i’ch helpu chi – er efallai eu bod yn gweithio mewn ffordd wahanol y dyddiau hyn (gweler isod).

Felly, peidiwch ag oedi cyn eu ffonio os ydych yn poeni am symptomau.

Cofiwch am ein hawgrymiadau iechyd a llesiant meddyliol a allai fod yn ddefnyddiol ac yn lle da i ddechrau os ydych yn sylwi eich bod yn teimlo’n bryderus neu’n isel.


Drawing of a heavily pregnant woman with her hand on her head and a storm cloud above her

1) ADNABOD ARWYDDION RHYBUDD

Mae llawer o fathau gwahanol o broblemau iechyd meddwl ac mae gan bob un symptomau amrywiol. Efallai na fyddwch chi neu rywun sy’n agos atoch yn sylweddoli bod yr hyn rydych yn ei brofi’n gallu bod yn arwydd o salwch.

Er mwyn eich helpu chi i adnabod arwyddion bod angen cymorth arnoch chi neu rywun sy’n agos atoch chi, ystyriwch y cwestiynau canlynol[1]:

1. Oes gennych chi neu a oes ganddyn nhw deimladau a meddyliau newydd nad ydych chi wedi’u cael o’r blaen, ac sy’n eich gwneud yn anesmwyth neu’n bryderus?

2. Ydych chi neu ydyn nhw’n meddwl am niweidio neu ladd eu hunain mewn ffordd dreisgar?

3. Ydych chi neu ydyn nhw’n meddwl eich bod yn fam wael, yn meddwl nad ydych yn gallu ymdopi, neu’n teimlo fel eich bod wedi datgysylltu oddi wrth y babi?

4. Ydych chi’n teimlo eich bod chi neu eu bod nhw’n gwaethygu?


Os byddwch chi neu rywun sy’n agos atoch chi’n ateb ‘Ydw/Oes’ i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, cysylltwch ag un o’r gwasanaethau cymorth isod i gael y cymorth proffesiynol sydd ei angen arnoch.


Drawing of a mean holding a baby while looking at a laptop and calling someone on the phone2) GYDA PHWY Y DYLECH CHI GYSYLLTU I GAEL CYMORTH

Os ydych yn poeni am eich iechyd meddwl chi, neu am iechyd meddwl rhywun rydych yn ei nabod, mae’n bwysig gwneud un o’r canlynol:

 • Siarad â gweithiwr iechyd proffesiynol, ee eich meddyg teulu, bydwraig, ymwelydd iechyd neu wasanaeth therapi
 • Ffonio’r gwasanaethau brys ar 999
 • Mynd i adran Damweiniau ac Achosion Brys eich ysbyty lleol
 • Ffonio’r Samariaidar 116 123 (mae’r alwad am ddim ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn), neu anfon e-bost at jo@samaritans.org
 • Gogledd Iwerddon yn unig – Ffoniwch Lifeline ar 0808 808 8000 (am ddim)
 • Cael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl

3) GWYBODAETH BELLACH A CHYNGOR

Cymorth Iechyd Meddwl
Sefydliadau sy’n darparu cymorth iechyd meddwl amenedigol i rieni newydd a rheini sy’n disgwyl babi

Gallwch gyfeirio chi’ch hun yn uniongyrchol at wasanaethau therapi/cwnsela’r GIG yn Lloegr neu gael eich atgyfeirio drwy eich meddyg teulu yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yn Lloegr, bydd y gwasanaethau hyn yn blaenoriaethu menywod beichiog a menywod sydd newydd eni babi.

Hefyd, mae yna gyfeiriadur o’r cwnselwyr preifat sy’n gweithio ar-lein neu’n cynnig cwnsela dros y ffôn

Sut i helpu pobl eraill sydd â phroblemau iechyd meddwl

Meddyginiaeth
Os ydych yn cymryd meddyginiaeth ar gyfer problem iechyd meddwl:

  • Siaradwch â’ch meddyg yn gyntaf os byddwch yn ystyried stopio neu leihau eich meddyginiaeth.
  • Bydd pob meddyginiaeth iechyd meddwl yn stopio gweithio os na fydd yn cael ei chymryd, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cymryd amser i ddechrau gweithio.
  • Gwnewch yn siŵr bod gennych y feddyginiaeth sydd ei hangen arnoch bob amser. Peidiwch ag aros nes ei bod wedi gorffen cyn archebu mwy. Gallwch ffonio’r fferyllydd ymlaen llaw i wneud yn siŵr bod ganddynt y feddyginiaeth gywir pan fyddwch ei hangen.

Byddwch yn garedig â chi’ch hun
Rydych chi’n nabod eich hun yn well na phawb arall. Felly, os ydych yn gwybod am rywbeth cadarnhaol sy’n eich helpu i reoli neu wella eich gorbryder neu hwyliau isel, rhowch gynnig arno.

Os ydych eisoes wedi rhoi cynnig ar bethau sy’n helpu fel arfer, ac yn gweld ei fod yn gwneud rhywfaint o wahaniaeth, neu os yw eich hwyliau wedi gwaethygu’n sylweddol, mae’n bwysig siarad â rhywun.


Drawing of a healthcare professional wearing a mask and gloves holding a sign that says, "We are STILL here for you"4) COFIWCH FOD CYMORTH ARBENIGOL AR GAEL

Y newyddion da yw, rydyn ni’n gwybod sut i drin cyflyrau iechyd meddwl yn ystod beichiogrwydd neu ar ôl genedigaeth. Mae’n bwysig siarad â rhywun mor gynnar ag sy’n bosibl os oes gennych chi, eich partner, neu ffrind unrhyw symptomau sy’n eich poeni, ac mae’n well cael eich trin yn gynnar. Mae hyn yr un mor berthnasol yn ystod COVID-19.

Efallai eich bod chi neu bobl eraill sy’n gofalu amdanoch chi’n poeni ynghylch siarad am hyn, ond mae timau iechyd meddwl amenedigol arbenigol mewn rhannau o’r DU sydd wedi’u hyfforddi’n benodol i helpu mamau i oresgyn problemau iechyd meddwl amenedigol, gyda’u babis. Mae hyn eto yr un mor berthnasol yn ystod COVID-19.

Cofiwch fod siarad am y mater yn arwydd o gryfder ac yn ffordd o ofalu amdanoch chi’ch hun a fydd yn eich helpu chi i ofalu am eich babi yn y pen draw.

 

 


[1] MBRRACE 2018

Please note that the MMHA is not responsible for the content of any of the links above but hopes that they may provide comfort and help at this time.